· Έπου θεῴ. Obedece al dios.

· Νόμοις πείθου. Obedece a las leyes.

· Θεούς σέβου. Respeta a a los dioses.

· Γονείς αίδου. Respeta a tus padres.

· Ηττώ υπέρ δικαίου. Sométete a la justicia.

· Γνῶθι μαθών. Aprende a aprender.

· Ακούσας νόει. Reflexiona sobre lo que hayas escuchado.

· Γνῶθι σαυτόν. Conócete a ti mismo.

· Εστίαν τίμα. Honra tu casa.

· Άρχε σεαυτού. Manda de ti mismo.

· Φίλους βοήθει. Ayuda a tus amigos.

· Θυμοῦ κράτει. Domina tu carácter.

· Όρκῶ μη χρω. No te sirvas de los juramentos.

· Φιλίαν αγάπα. Ama la amistad.

· Παιδείας αντέχου. Persevera en tu educación.

· Σοφίαν ζήτει. Busca la sabiduría.

· Ψέγε μηδένα. No censures.

· Επαίνει αρετήν. Ensalza la virtud.

· Πράττε δίκαια. Actúa de modo justo.

· Φίλοις ευνόει. Sé benévolo con tus amigos.

· Εχθρούς αμύνου. Aparta a tus enemigos.

· Ευγένειαν άσκει. Ejercita la nobleza.

· Κακίας απέχου. Aléjate del mal.

· Εύφημος ίσθι. Aprende a ser bienhablado.

· Άκουε πάντα. Escúchalo todo.

· Μηδέν άγαν. Nada en demasía.

· Χρόνου φείδου. No pierdas el tiempo.

· Ύβριν μίσει. Aborrece la arrogancia.

· Ικέτας αίδου. Respeta a los suplicantes.

· Υιούς παίδευε. Educa a tus hijos.

· Έχων χαρίζου. Sé generoso cuando tengas.

· Δόλον φοβού. Cuídate del engaño.

· Ευλόγει πάντας. Háblale bien a todos.

· Φιλόσοφος γίνου. Hazte amante del saber.

· Όσια κρίνε. Estima lo sagrado.

· Γνους πράττε. Obra de acuerdo con tu conciencia.

· Φόνου απέχου. No mates.

· Σοφοίς χρω. Ten trato con los sabios.

· Ήθος δοκίμαζε. Examina tu carácter.

· Υφορώ μηδένα. No mires a nadie con desconfianza.

· Τέχνῃ χρω. Haz uso del arte.

· Ευεργεσίας τίμα. Honra la buena conducta.

· Φθόνει μηδενί. No envidies a nadie.

· Ελπίδα αίνει. Alaba la esperanza.

· Διαβολήν μίσει. Aborrece la calumnia.

· Δικαίως κτω. Obtén las cosas justamente.

· Αγαθούς τίμα. Honra a los buenos.

· Αισχύνην σέβου. Ten sentimientos de pudor.

· Ευτυχίαν εύχου. Desea la felicidad.

· Εργάσου κτητά. Trabaja por lo que es digno de ser adquirido.

· Έριν μίσει. Odia la discordia.

· Όνειδος έχθαιρε. Aborrece la injuria.

· Λέγε ειδώς. Habla cuando sepas.

· Βίας μη έχου. Renuncia a la violencia.

· Φιλοφρόνει πάσιν. Muestra benevolencia con todo el mundo.

· Γλώττης άρχε. Domina tu lengua.

· Σεαυτόν ευ ποίει. Hazte el bien a ti mismo.

· Ευπροσήγορος γίνου. Sé amable con todos.

· Αποκρίνου εν καιρῴ. Responde en el momento oportuno.

· Πόνει μετά δικαίου. Esfuérzate más allá de lo necesario.

· Πράττε αμετανοήτως. Actúa sin arrepentimiento.

· Αμαρτάνων μετανόει. Arrepiéntete cuando te equivoques.

· Οφθαλμού κράτει. Domina tu mirada.

· Βουλεύου χρήσιμα. Piensa en lo útil.

· Φιλίαν φύλασσε. Conserva la amistad.

· Ευγνώμων γίνου. Sé agradecido.

· Ομόνοιαν δίωκε. Busca la concordia.

· Άρρητα μη λέγε. No digas lo indecible.

· Έχθρας διάλυει. Aniquila el odio.

· Γήρας προσδέχου. Acepta la vejez.

· Επί ρώμη μη καυχώ. No alardees de tu fuerza.

· Ευφημίαν άσκει. Ejercita una buena reputación.

· Απέχθειαν φεύγε. Evita el resentimiento.

· Πλούτει δικαίως. Enriquécete de manera honrada.

· Κακίαν μίσει. Aborrece el mal.

· Μανθάνων μη κάμνε. No te canses de aprender.

· Ους τρέφεις αγάπα. Ama a quienes te alimentan.

· Απόντι μη μάχου. No combatas contra aquel que está ausente.

· Πρεσβύτερον σέβου. Respeta al anciano.

· Νεώτερον δίδασκε. Enseña a los más jóvenes.

· Πλούτω απόστει. Distánciate de la riqueza.

· Σεαυτόν αιδού. Respétate a ti mismo.

· Μη άρχε υβρίζων. No seas dominado por la arrogancia.

· Προγόνους στεφάνου. Corona a tus antepasados.

· Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Muere por tu patria.

· Επί νεκρώ μη γέλα. No te burles de los muertos.

· Ατυχούντι συνάχθου. Siente compasión por los desgraciados.

· Τύχῃ μη πίστευε. No confíes en la suerte.

· Τελεύτα άλυπος. Muere exento de sufrimiento.

Fuente: Τα Δελφικά Παραγγέλματα, a partir de un artículo de Greek surnames.


Otra version

La mayoría de ellos ha sido atribuido a los siete antiguos sabios griegos: Cleóbulo de Lindos, Solón de Aténas, Quilón de Esparta, Bías de Priene, Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Periandro de Corinto.

 <table id="table1">
  <tbody>
   <tr>
    <td>
     <b>Griego</b>
    </td>
    <td>
     <b>Transliteración</b>
    </td>
    <td>
     <b>Español</b>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Gamma;&nu;&#8182;&theta;&iota; &sigma;&alpha;&upsilon;&tau;&#972;&nu;
    </td>
    <td>
     <i>Gnóthi sautón</i>
    </td>
    <td>
     Conócete a ti mismo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Mu;&eta;&delta;&#941;&nu; &#7940;&gamma;&alpha;&nu;
    </td>
    <td>
     <i>Midén agan</i>
    </td>
    <td>
     Nada en exceso
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Beta;&#943;&alpha;&sigmaf; &mu;&#8052; &#7954;&chi;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Bias mi éxu</i>
    </td>
    <td>
     No hagas nada con violencia
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7960;&pi;&#8054; &nu;&epsilon;&kappa;&rho;&#8183; &mu;&#8052; &gamma;&#941;&lambda;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Epí nekró mi géla</i>
    </td>
    <td>
     No hables mal de los muertos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&rho;&epsilon;&sigma;&beta;&#973;&tau;&epsilon;&rho;&omicron;&nu; &alpha;&#7984;&delta;&omicron;&#8166;
    </td>
    <td>
     <i>Presbíteron edú</i>
    </td>
    <td>
     Respeta a los mayores
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Nu;&#972;&mu;&#8179; &pi;&epsilon;&#943;&theta;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Nomo píthou</i>
    </td>
    <td>
     Obedece las leyes
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Theta;&upsilon;&mu;&omicron;&#8166; &kappa;&rho;&#940;&tau;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Thimú kráti</i>
    </td>
    <td>
     Contén la ira
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Theta;&epsilon;&omicron;&#973;&sigmaf; &sigma;&#941;&beta;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Theús sébu</i>
    </td>
    <td>
     Respeta a Dioses
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Gamma;&omicron;&nu;&epsilon;&#8150;&sigmaf; &sigma;&#941;&beta;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Gonís sébu</i>
    </td>
    <td>
     Respeta a tus padres
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&#943;&lambda;&omicron;&iota;&sigmaf; &beta;&omicron;&#942;&theta;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Fílis boíthi</i>
    </td>
    <td>
     Ayuda tus amigos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7962;&pi;&omicron;&upsilon; &Theta;&epsilon;&#8183;.
    </td>
    <td>
     <i>Épu theó</i>
    </td>
    <td>
     Sigue a Dios
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7976;&tau;&tau;&#8182; &#8017;&pi;&#8050;&rho; &delta;&iota;&kappa;&alpha;&#943;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Itó ipér dikéu</i>
    </td>
    <td>
     Entrégate para lo justo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Gamma;&nu;&#8182;&theta;&iota; &mu;&alpha;&theta;&#8060;&nu;
    </td>
    <td>
     <i>Gnóthi mathón</i>
    </td>
    <td>
     Conoce después de aprender
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7944;&kappa;&omicron;&#973;&sigma;&alpha;&sigmaf; &nu;&#972;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Akúsas nói)</i>
    </td>
    <td>
     Entiende después de oír
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Sigma;&alpha;&upsilon;&tau;&#8056;&nu; &#7986;&sigma;&chi;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Saftón isxe</i>
    </td>
    <td>
     Conócete a ti mismo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7961;&sigma;&tau;&#943;&alpha;&nu; &tau;&#943;&mu;&alpha;.
    </td>
    <td>
     <i>Estían tíma</i>
    </td>
    <td>
     Honra tu hogar
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7946;&rho;&chi;&epsilon; &sigma;&epsilon;&alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&#8166;
    </td>
    <td>
     <i>Arxe seaftú</i>
    </td>
    <td>
     Domínate a ti mismo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8010;&rho;&kappa;&#8183; &mu;&#8052; &chi;&rho;&#8182;
    </td>
    <td>
     <i>Orko mi xró</i>
    </td>
    <td>
     No jures
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&iota;&lambda;&#943;&alpha;&nu; &#7936;&gamma;&#940;&pi;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Filían agápa</i>
    </td>
    <td>
     Ama la amistad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf; &#7936;&nu;&tau;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Pedías antéxu</i>
    </td>
    <td>
     Fíjate en tu educación
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Sigma;&omicron;&phi;&#943;&alpha;&nu; &zeta;&#942;&tau;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Sofían zíti</i>
    </td>
    <td>
     Busca la sabiduría
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Psi;&#941;&gamma;&epsilon; &mu;&eta;&delta;&#941;&nu;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Psége midéna</i>
    </td>
    <td>
     No acuses a nadie
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7960;&pi;&alpha;&#943;&nu;&epsilon;&iota; &#7944;&rho;&epsilon;&tau;&#8052;&nu;
    </td>
    <td>
     <i>Epéni aretín</i>
    </td>
    <td>
     Elogia la prudencia
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&rho;&#8118;&tau;&tau;&epsilon; &delta;&#943;&kappa;&alpha;&iota;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Práte díkea</i>
    </td>
    <td>
     Obra justamente
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&#943;&lambda;&omicron;&iota;&sigmaf; &epsilon;&#8016;&nu;&#972;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Fílis efnói</i>
    </td>
    <td>
     Favorece a tus amigos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8016;&gamma;&#941;&nu;&epsilon;&iota;&alpha;&nu; &#7938;&sigma;&kappa;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Evgénian aski</i>
    </td>
    <td>
     Sé amable, cortés
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Kappa;&alpha;&kappa;&#943;&alpha;&sigmaf; &#7936;&pi;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Kakías apéxu</i>
    </td>
    <td>
     Abstente de la maldad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8018;&phi;&eta;&mu;&omicron;&sigmaf; &#7986;&sigma;&theta;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Efimos ísthi</i>
    </td>
    <td>
     Ten buena fama
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7946;&kappa;&omicron;&upsilon;&epsilon; &pi;&#940;&nu;&tau;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Akue pánta</i>
    </td>
    <td>
     Oye todas las cosas
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Chi;&rho;&#972;&nu;&omicron;&upsilon; &phi;&epsilon;&#943;&delta;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Xrónu fídu</i>
    </td>
    <td>
     No malgastes el tempo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8027;&beta;&rho;&iota;&nu; &mu;&#943;&sigma;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Ivrin mísi</i>
    </td>
    <td>
     Odia el insulto
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7993;&kappa;&#941;&tau;&alpha;&sigmaf; &alpha;&#7984;&delta;&omicron;&#8166;
    </td>
    <td>
     <i>Ikétas edú</i>
    </td>
    <td>
     Respeta a los implorantes
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Upsilon;&#7985;&omicron;&#8058;&sigmaf; &pi;&alpha;&#943;&delta;&epsilon;&upsilon;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Iús pédeve</i>
    </td>
    <td>
     Educa a tus hijos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7962;&chi;&omega;&nu; &chi;&alpha;&rho;&#943;&zeta;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Exon xarízu</i>
    </td>
    <td>
     Cuando tengas, regala
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Delta;&#972;&lambda;&omicron;&upsilon; &phi;&omicron;&beta;&omicron;&#8166;
    </td>
    <td>
     <i>Dólu fovú</i>
    </td>
    <td>
     Teme el fraude
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8016;&lambda;&#972;&gamma;&epsilon;&iota; &pi;&#940;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf;
    </td>
    <td>
     <i>Evlógi pántas</i>
    </td>
    <td>
     Dí buenas palabras para todos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&iota;&lambda;&#972;&sigma;&omicron;&phi;&omicron;&sigmaf; &gamma;&#943;&nu;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Filósofos gínu</i>
    </td>
    <td>
     Sé filósofo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8011;&sigma;&iota;&alpha; &kappa;&rho;&#943;&nu;&epsilon;.
    </td>
    <td>
     <i>Osia kríne</i>
    </td>
    <td>
     Juzga lo santo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Gamma;&nu;&omicron;&#8058;&sigmaf; &pi;&rho;&#8118;&tau;&tau;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Gnús práte</i>
    </td>
    <td>
     Actúa con conocimiento
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&#972;&nu;&omicron;&upsilon; &#7936;&pi;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Fónu apéxu</i>
    </td>
    <td>
     No mates
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Sigma;&omicron;&phi;&omicron;&#8150;&sigmaf; &chi;&rho;&#8182;
    </td>
    <td>
     <i>Sofís xró</i>
    </td>
    <td>
     Relaciónate con sabios
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7982;&theta;&omicron;&sigmaf; &delta;&omicron;&kappa;&#943;&mu;&alpha;&zeta;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Ithos dokímaze</i>
    </td>
    <td>
     Aprueba la costumbre
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8025;&phi;&omicron;&rho;&#8182; &mu;&eta;&delta;&#941;&nu;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Iforó midéna</i>
    </td>
    <td>
     No seas suspicaz
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Tau;&#941;&chi;&nu;&#8131; &chi;&rho;&#8182;
    </td>
    <td>
     <i>Téxni xró</i>
    </td>
    <td>
     Practica el arte
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8016;&epsilon;&rho;&gamma;&epsilon;&sigma;&#943;&alpha;&sigmaf; &tau;&#943;&mu;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Evergesías tíma</i>
    </td>
    <td>
     Aprecia la beneficencia
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&theta;&#972;&nu;&epsilon;&iota; &mu;&eta;&delta;&epsilon;&nu;&#8054;
    </td>
    <td>
     <i>Fthóni midení</i>
    </td>
    <td>
     No envidies a nadie
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Delta;&iota;&alpha;&beta;&omicron;&lambda;&#8052;&nu; &mu;&#943;&sigma;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Diavolín mísi</i>
    </td>
    <td>
     Odia la maldad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Delta;&iota;&kappa;&alpha;&#943;&omega;&sigmaf; &kappa;&tau;&#8182;
    </td>
    <td>
     <i>Dikéos któ</i>
    </td>
    <td>
     Adquiere justamente
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7944;&gamma;&alpha;&theta;&omicron;&#8058;&sigmaf; &tau;&#943;&mu;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Agathús tíma</i>
    </td>
    <td>
     Aprecia a los buenos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Alpha;&#7984;&sigma;&chi;&#973;&nu;&eta;&nu; &sigma;&#941;&beta;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Esxínin sévu</i>
    </td>
    <td>
     Respeta la vergüenza
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8016;&tau;&upsilon;&chi;&#943;&alpha;&nu; &epsilon;&#8018;&chi;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Eftixían éfxu</i>
    </td>
    <td>
     Desea felicidad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7962;&rho;&iota;&nu; &mu;&#943;&sigma;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Erin mísi</i>
    </td>
    <td>
     Odia la disputa
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8010;&nu;&epsilon;&iota;&delta;&omicron;&sigmaf; &#7954;&chi;&theta;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Onidos exthere</i>
    </td>
    <td>
     Enemístate con la burla
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Gamma;&lambda;&#8182;&sigma;&sigma;&alpha;&nu; &#7986;&sigma;&chi;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Glosan ísxe</i>
    </td>
    <td>
     Contén tu lengua
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8027;&beta;&rho;&iota;&nu; &#7936;&mu;&#973;&nu;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Ivrin amínu</i>
    </td>
    <td>
     Protégete del insulto
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Kappa;&rho;&#943;&nu;&epsilon; &delta;&#943;&kappa;&alpha;&iota;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>kríne díkea</i>
    </td>
    <td>
     Juzga justamente
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Lambda;&#941;&gamma;&epsilon; &epsilon;&#7984;&delta;&#8060;&sigmaf;
    </td>
    <td>
     <i>Lége idós</i>
    </td>
    <td>
     Habla sabiendo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8009;&mu;&#943;&lambda;&epsilon;&iota; &pi;&rho;&#940;&omega;&sigmaf;
    </td>
    <td>
     <i>Omíli práos</i>
    </td>
    <td>
     Habla con apacibilidad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&iota;&lambda;&omicron;&phi;&rho;&#972;&nu;&epsilon;&iota; &pi;&#8118;&sigma;&iota;&nu;
    </td>
    <td>
     <i>Filofróni pásin</i>
    </td>
    <td>
     Sé amistoso con todos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Gamma;&lambda;&#974;&tau;&tau;&eta;&sigmaf; &#7938;&rho;&chi;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Glótis arxe</i>
    </td>
    <td>
     Domina tu lengua
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Sigma;&epsilon;&alpha;&upsilon;&tau;&#8056;&nu; &epsilon;&#8022; &pi;&omicron;&#943;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Seaftón ef píi</i>
    </td>
    <td>
     Benefíciate a ti mismo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8016;&pi;&rho;&omicron;&sigma;&#942;&gamma;&omicron;&rho;&omicron;&sigmaf; &gamma;&#943;&nu;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Efprosígoros gínu</i>
    </td>
    <td>
     Sé afable
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7944;&pi;&omicron;&kappa;&rho;&#943;&nu;&omicron;&upsilon; &#7952;&nu; &kappa;&alpha;&iota;&rho;&#8183;
    </td>
    <td>
     <i>Apokrínu en keró</i>
    </td>
    <td>
     Responde en el momento adecuado
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&#972;&nu;&epsilon;&iota; &mu;&epsilon;&tau;&#8048; &delta;&iota;&kappa;&alpha;&#943;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Póni metá dikéu</i>
    </td>
    <td>
     Fatígate justamente
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&rho;&#8118;&tau;&tau;&epsilon; &#7936;&mu;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;&omicron;&#942;&tau;&omega;&sigmaf;
    </td>
    <td>
     <i>Práte ametanoitos</i>
    </td>
    <td>
     Actúa con seguridad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7944;&mu;&alpha;&rho;&tau;&#940;&nu;&omega;&nu; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;&#972;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Amartánon metanói</i>
    </td>
    <td>
     Cuando falles, arrepiéntete
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8008;&phi;&theta;&alpha;&lambda;&mu;&omicron;&#8166; &kappa;&rho;&#940;&tau;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Ofthalmú kráti</i>
    </td>
    <td>
     Domina tus ojos
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&epsilon;&#973;&omicron;&upsilon; &chi;&rho;&#942;&sigma;&iota;&mu;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Bulévu xrísima</i>
    </td>
    <td>
     Piensa en lo útil
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Phi;&iota;&lambda;&#943;&alpha;&nu; &phi;&#973;&lambda;&alpha;&tau;&tau;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Filían fílate</i>
    </td>
    <td>
     Guarda la amistad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8016;&gamma;&nu;&#974;&mu;&omega;&nu; &gamma;&#943;&nu;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Efgnómon gínu</i>
    </td>
    <td>
     Sé agradecido
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#8009;&mu;&#972;&nu;&omicron;&iota;&alpha;&nu; &delta;&#943;&omega;&kappa;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Omónian díoke</i>
    </td>
    <td>
     Persigue la concordía
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7946;&rho;&rho;&eta;&tau;&alpha; &mu;&#8052; &lambda;&#941;&gamma;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Arita mi lege</i>
    </td>
    <td>
     No digas lo indecible
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7962;&chi;&theta;&rho;&alpha;&sigmaf; &delta;&iota;&#940;&lambda;&upsilon;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Exthras diálie</i>
    </td>
    <td>
     Disuelve las enemistadas
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Gamma;&#942;&rho;&alpha;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&delta;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Gíras prosdéxu</i>
    </td>
    <td>
     Acepta la vejez
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7960;&pi;&#8054; &rho;&#974;&mu;&#8131; &mu;&#8052; &kappa;&alpha;&upsilon;&chi;&#8182;
    </td>
    <td>
     <i>Epí rómi mi kafxó</i>
    </td>
    <td>
     No hagas ostentación de tu fuerza
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Epsilon;&#8016;&phi;&eta;&mu;&#943;&alpha;&nu; &#7938;&sigma;&kappa;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Efimía áski</i>
    </td>
    <td>
     Aspira buena fama
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7944;&pi;&#941;&chi;&theta;&epsilon;&iota;&alpha;&nu; &phi;&epsilon;&#8166;&gamma;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Apexthian fevge</i>
    </td>
    <td>
     Aléjate del odio
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&lambda;&omicron;&#973;&tau;&epsilon;&iota; &delta;&iota;&kappa;&alpha;&#943;&omega;&sigmaf;
    </td>
    <td>
     <i>Plúti dikéos</i>
    </td>
    <td>
     Enriquécete justamente
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Kappa;&alpha;&kappa;&#943;&alpha;&nu; &mu;&#943;&sigma;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Kakían mísi</i>
    </td>
    <td>
     Odia la maldad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Omicron;&#8019;&sigmaf; &tau;&rho;&#941;&phi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &#7936;&gamma;&#940;&pi;&alpha;
    </td>
    <td>
     <i>Us tréfis agápa</i>
    </td>
    <td>
     Ama a los que alimentas
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7944;&pi;&#972;&nu;&tau;&iota; &mu;&#8052; &mu;&#940;&chi;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Apónti mi máxu</i>
    </td>
    <td>
     No luches con el que está ausente
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Nu;&epsilon;&#974;&tau;&epsilon;&rho;&omicron;&nu; &delta;&#943;&delta;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Neóteron dídaske</i>
    </td>
    <td>
     Enseña a los mas jóvenes
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&lambda;&omicron;&#973;&tau;&#8179; &#7936;&pi;&#972;&sigma;&tau;&epsilon;&iota;
    </td>
    <td>
     <i>Plúto apósti</i>
    </td>
    <td>
     Revélate contra la riqueza
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Sigma;&epsilon;&alpha;&upsilon;&tau;&#8056;&nu; &alpha;&#7984;&delta;&omicron;&#8166;
    </td>
    <td>
     <i>Seaftón edú</i>
    </td>
    <td>
     Respétate a ti mismo
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Mu;&#8052; &#7938;&rho;&chi;&epsilon; &#8017;&beta;&rho;&#943;&zeta;&omega;&nu;
    </td>
    <td>
     <i>Mi arxe ivrízon</i>
    </td>
    <td>
     No domines con arrogancia
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Pi;&rho;&omicron;&gamma;&#972;&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&epsilon;&phi;&#940;&nu;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Progónus stefánu</i>
    </td>
    <td>
     Corona a tus antepasados
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &#7944;&tau;&upsilon;&chi;&omicron;&#8166;&nu;&tau;&iota; &sigma;&upsilon;&nu;&#940;&chi;&theta;&omicron;&upsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Atixúnti sináxthu</i>
    </td>
    <td>
     Simpatiza con el desgraciad
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Tau;&#973;&chi;&eta; &mu;&#8052; &pi;&#943;&sigma;&tau;&epsilon;&upsilon;&epsilon;
    </td>
    <td>
     <i>Tíxi mi písteve</i>
    </td>
    <td>
     No creas en la suerte
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&#973;&tau;&alpha; &#7938;&lambda;&upsilon;&pi;&omicron;&sigmaf;
    </td>
    <td>
     <i>Teléfta alípos</i>
    </td>
    <td>
     Muere sin pena
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     &Theta;&nu;&#8134;&sigma;&kappa;&epsilon; &#8017;&pi;&#8050;&rho; &pi;&alpha;&tau;&rho;&#943;&delta;&omicron;&sigmaf;
    </td>
    <td>
     <i>Thníske ipér patrídos</i>
    </td>
    <td>
     Muere por tu patria
    </td>
   </tr>
  </tbody>
 </table> http://etimologias.dechile.net/?ora.culo